jump to content

Gweddnewid Gwasanaeth

Gweddnewid Gwasanaeth

Cyd-Gadeiryddion y Bwrdd: 
Phillip Kloer, Cyfarwyddwr Meddygol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Richard Evans, Cyfarwyddwr Meddygol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Mae'r Rhaglen Gweddnewid Gwasanaeth yn defnyddio dull system gyfan i osod modelau gwasanaethau newydd wedi eu seilio ar anghenion ein poblogaeth, gyda dull gwahanol o ddarparu gwasanaethau iechyd a gofal ar draws ffiniau trefnu a systemau.Mae'r holl brosiectau'n cael eu noddi gan Gyfarwyddwyr Gweithredol y ddau Fwrdd Iechyd ac ag arweiniad gwasanaeth a chlinigol gadarn.Yn ystod 2019/2020, byddwn yn canolbwyntio ar:

  • Cwblhau'r gwaith o ddatblygu modelau gwasanaethau rhanbarthol ar gyfer nifer o wasanaethau bregus i greu gwasanaethau mwy cynaliadwy;
  • Gwneud y mwyaf o gyfleoedd i symleiddio llwybrau cleifion a sicrhau darpariaeth gwasanaeth mwy effeithiol yn lleol ac yn rhanbarthol; a,
  • Gwella perfformiad ein llwybrau rhanbarthol presennol.

 

Gwasanaethau Cardioleg Rhanbarthol

Cadeirydd: Dr Mark Ramsey
Cyfarwyddwr Meddygol Ysbyty Treforys, Bwrdd iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Arweinwyr Clinigol::     Dr Adrian Raybould a Dr James Barry
Arweinydd ARCH::  Ashleigh O’Callaghan
Rheolwr Cynllunio Gwasanaeth, ARCH
Amcan y Prosiect: Datblygu gweledigaeth 5- 10 blwyddyn wedi ei harwain yn glinigol ar gyfer model gwasanaeth rhanbarthol cynhwysfawr ar gyfer Cardioleg.


Gwasanaeth Rhanbarthol Cyflyrau Niwrolegol

Cadeirydd: Peter Skitt
Cyfarwyddwr Sir, Ceredigion, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Arweinwyr Clinigol:    Dr Inder Sawhney
Cyfarwyddwr Meddygol Niwrowyddoniaeth, Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Arweinydd ARCH: Stephen Evans
Rheolwr Cynllunio Gwasanaeth, ARCH
Amcan y Prosiect: Datblygu gwasanaeth cyflyrau niwrolegol yn rhanbarthol sy'n cynnig gofal cyfiawn, effeithiol a diogel ar draws rhanbarth de orllewin Cymru, gan gynnwys canolbarth Cymru a'r ardaloedd cyfagos


Radioleg Ymyriadol

Cadeirydd ac Arweinydd Clinigol Dr Carl Sullivan
Radiolegwr Ymgynghorol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Arweinydd ARCH: Stephen Evans
Rheolwr Cynllunio Gwasanaeth, ARCH
Amcan y Prosiect: Mae'r prosiect yn ceisio darparu gwasanaeth Radioleg Ymyriadol yn rhanbarthol sy'n cynnig gofal cyfiawn, effeithiol a diogel ar draws rhanbarth de orllewin Cymru


Digido Gwasanaeth

Cadeirydd: Karen Miles   
Cyfarwyddwr Cynllunio, Perfformiad, Gwybodeg a Chomisiynu, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Arweinwyr Digidol: Matt John
Prif Swyddfa Gwybodaeth Interim a Chyfarwyddwr Cyswllt Gwybodeg, Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Anthony Tracey
Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gwybodeg, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
ARCH Lead:  Stephen Evans
Rheolwr Cynllunio Gwasanaeth, ARCH
Amcan y Prosiect: Galluogi cydweithio agosach rhwng adrannau Gwybodeg Byrddau Iechyd a mewnbwn Prifysgol Abertawe er mwyn gwneud y mwyaf o adnoddau, gwybodaeth a chyfleoedd er budd y cleifion, staff a phartneriaid ar draws, ac er budd, yr ardal.


Uned Strôc Hyper Acíwt (HASU) De Orllewin Cymru

Cadeirydd: Alison Shakeshaft
Cyfarwyddwr Therapïau, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Arweinydd Clinigol: Manju Krishnan
Arweinydd Clinigol a Meddyg Ymgynghorol Strôc, Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Granville Morris
Meddyg Ymgynghorol Strôc, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Arweinydd ARCH: Sue Wilson
Prif Reolwr Prosiectau, ARCH
Amcan y Prosiect: Deall gofynion y gweithlu a gweithredol sydd ynghlwm â sefydlu Uned Strôc Hyper Acíwt (HASU) ar gyfer de orllewin Cymru.


Gwasanaeth Rhanbarthol Patholeg

Cadeirydd: Karen Miles
Cyfarwyddwr Cynllunio, Perfformiad, Gwybodeg a Chomisiynu, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Arweinydd Patholeg:

Chris Bowden
Rheolwr Gwasanaeth Patholeg Cellog

Arweinydd ARCH: Karen Stapleton 
Pennaeth Strategaeth a Chynllunio Gwasanaeth, ARCH
Amcan y Prosiect: Darparu Gwasanaeth Rhanbarthol ar gyfer Patholeg yn ne orllewin Cymru

 

 

 

 

Yn ôl i'r brig