jump to content

Portffolio ARCH

Cydweithrediad trawsnewidiol hirdymor yw ARCH, sy'n anelu at wella iechyd, cyfoeth a llesiant pobl rhanbarth de orllewin Cymru.

Mae gennym bortffolio uchelgeisiol o waith rhanbarthol, wedi ei ddarparu drwy 4 rhaglen gwaith, fel yr amlinellir yng Nghynllun datblygu Portffolio ARCH, ac wedi ei ategu yn nogfen 'Cymru Iachach' Llywodraeth Cymru.

Credwn mai dull rhanbarthol cydgysylltiedig yw'r unig ffordd y byddwn yn gallu sicrhau newid ystyrlon i fynd i'r afael â phwysau gwasanaeth, breuder y gweithlu ac i yrru economi wyddor bywyd fywiog.

Ymchwil, Menter ac Arloesedd

Amcan Rhaglen Ymchwil, Menter ac Arloesedd ARCH yw ehangu cyfleusterau a gweithgareddau'r Sefydliad Gwyddoniaeth Bywyd (ILS) ar draws y rhanbarth a gyrru ecosystem fywiog o wyddorau bywyd fel a ganlyn dros y 1-3 blynedd nesaf.

Mwy O Wybodaeth

Llesiant

Mae Rhaglen Llesiant ARCH yn anelu at gyfrannu at y lleihad o Anghydraddoldebau Iechyd rhwng grwpiau poblogaeth yn ne orllewin Cymru.

Mwy O Wybodaeth

Gweithlu, Sgiliau ac Addysg

Mae Rhaglen Gweithlu, Sgiliau ac Addysg ARCH yn anelu at ehangu mynediad a chyfleoedd ar gyfer pobl sy'n byw o fewn y rhanbarth i ddilyn gyrfa gyda'r GIG ac i hyrwyddo de orllewin Cymru fel dewis pobl i hyfforddi, i weithio ac i fyw.

Mwy O Wybodaeth

Gweddnewid Gwasanaeth

Mae'r Rhaglen Gweddnewid Gwasanaeth yn defnyddio dull system gyfan i osod modelau gwasanaethau newydd wedi eu seilio ar anghenion ein poblogaeth, gyda dull gwahanol o ddarparu gwasanaethau iechyd a gofal ar draws ffiniau trefnu a systemau.

 

Mwy O Wybodaeth

Bargen Ddinesig Bae Abertawe

Mae Bargen Ddinesig Bae Abertawe yn fuddsoddiad £1.3bn mewn 11 o brosiectau mawrion ar draws Dinas-Ranbarth Bae Abertawe – sy’n cynnwys Sir Gaerfyrddin, Castell-nedd a Phort Talbot, Sir Benfro ac Abertawe.

Mwy O Wybodaeth