jump to content

Amdanom Ni

Regional Map.png

 

Drwy gydweithio, mae'r partneriaid ARCH yn:

  • Gwella iechyd ein cymunedau, lleihau anghydraddoldebau, grymuso a meithrin hyder yn y boblogaeth i reoli eu hiechyd a'u llesiant eu hunain;
  • Cydnabod a threchu heriau gofal iechyd gwledig a threfol;
  • Darparu seilwaith a gwasanaethau sy'n cael eu cydnabod am eu rhagoriaeth ar flaen y gad o ran diffinio safonau, defnyddio technoleg a data mawr i ddarparu gwybodaeth a gwasanaethau arloesol a chefnogi Gofal Iechyd Darbodus.
  • Trawsnewid gwasanaethau fel eu bod yn integredig, yn hawdd i'w cyrraedd a'u llywio, gyda'r sector iechyd, darparwyr gofal iechyd, y sector cyhoeddus, y sector preifat a'r trydydd sector yn cydweithio ar gyfer ein cymunedau o fewn fframwaith cydlynol.
  • Annog gallu'r GIG i arloesi a throsi syniadau er budd economaidd y rhanbarth;
  • Creu a chefnogi amgylcheddau arloesol agored a diwylliant lle mae menter, ymarfer a gwyddoniaeth sy'n arwain y ffordd yn fyd-eang yn ymuno â'i gilydd.
  • Defnyddio, cynnal, meithrin a mabwysiadau mentrau gwyddoniaeth bywyd cartref wrth hefyd ddenu arloeswyr byd-eang;
  • Creu amgylchedd dysgu a hyfforddi aml-broffesiynol er mwyn cefnogi gweithlu ffurfiedig a thalentog i ddarparu a chynnal ARCH;
  • Recriwtio, datblygu, ysbrydoli a chadw'r dalent gorau, gan gynnwys hyrwyddo cyfleoedd cynyddol ar gyfer pobl de orllewin Cymru; a,
  • Cynllunio a darparu'r fframwaith datblygu sgiliau priodol er mwyn cynnal cyfeiriad amcanion Strategol holl bartneriaid ARCH.

 

 

Yn ôl i'r brig