jump to content

Portffolio ARCH

Cydweithrediad trawsnewidiol hirdymor yw ARCH, sy'n anelu at wella iechyd, cyfoeth a llesiant pobl rhanbarth de orllewin Cymru.

Mae gennym bortffolio uchelgeisiol o waith rhanbarthol, wedi ei ddarparu drwy 4 rhaglen gwaith, fel yr amlinellir yng Nghynllun datblygu Portffolio ARCH, ac wedi ei ategu yn nogfen 'Cymru Iachach' Llywodraeth Cymru.

Credwn mai dull rhanbarthol cydgysylltiedig yw'r unig ffordd y byddwn yn gallu sicrhau newid ystyrlon i fynd i'r afael â phwysau gwasanaeth, breuder y gweithlu ac i yrru economi wyddor bywyd fywiog.

Ymchwil, Menter ac Arloesedd

Amcan Rhaglen Ymchwil, Menter ac Arloesedd ARCH yw ehangu cyfleusterau a gweithgareddau'r Sefydliad Gwyddoniaeth Bywyd (ILS) ar draws y rhanbarth a gyrru ecosystem fywiog o wyddorau bywyd fel a ganlyn dros y 1-3 blynedd nesaf.

Mwy O Wybodaeth

Llesiant

Mae Rhaglen Llesiant ARCH yn anelu at gyfrannu at y lleihad o Anghydraddoldebau Iechyd rhwng grwpiau poblogaeth yn ne orllewin Cymru.

Mwy O Wybodaeth

Gweithlu, Sgiliau ac Addysg

Mae Rhaglen Gweithlu, Sgiliau ac Addysg ARCH yn anelu at ehangu mynediad a chyfleoedd ar gyfer pobl sy'n byw o fewn y rhanbarth i ddilyn gyrfa gyda'r GIG ac i hyrwyddo de orllewin Cymru fel dewis pobl i hyfforddi, i weithio ac i fyw.

Mwy O Wybodaeth

Gweddnewid Gwasanaeth

Mae'r Rhaglen Gweddnewid Gwasanaeth yn defnyddio dull system gyfan i osod modelau gwasanaethau newydd wedi eu seilio ar anghenion ein poblogaeth, gyda dull gwahanol o ddarparu gwasanaethau iechyd a gofal ar draws ffiniau trefnu a systemau.

 

Mwy O Wybodaeth

Bargen Ddinesig Bae Abertawe

Mae Bargen Ddinesig Bae Abertawe yn fuddsoddiad £1.3bn mewn 11 o brosiectau mawrion ar draws Dinas-Ranbarth Bae Abertawe – sy’n cynnwys Sir Gaerfyrddin, Castell-nedd a Phort Talbot, Sir Benfro ac Abertawe.

Mwy O Wybodaeth

Newyddion Diweddaraf

 1. 10th Jun, 2021

  Functional Neurological Disorder (FND) Awareness Webinar - 30th June

  News Image:Functional Neurological Disorder (FND) Awareness Webinar - 30th June

  ARCH Regional Neurology Project is coordinating Functional Neurological Disorder (FND) Awareness Webinar on 30th June.  The event is a first for ARCH and is completely booked out with over 120 participants expected.

  Read More

 2. 2nd Jul, 2019

  ARCH Exhibits at MediWales Connects conference

  News Image:ARCH Exhibits at MediWales Connects conference

  Read More

 3. 29th Jun, 2019

  Regional Diversity and Inclusion Conference hosted by Swansea Bay and Hywel Dda University Health Boards

  News Image:Regional Diversity and Inclusion Conference hosted by Swansea Bay and Hywel Dda University Health Boards

  Read More

 4. 13th Jun, 2019

  Stroke Workshop at Swansea Bay University Health Board

  News Image:Stroke Workshop at Swansea Bay University Health Board

  Read More